Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobechné obchodní podmínky slouží k tomu, abych vám sdělila zákonné informace, které jsem povinna vám sdělit. Sama obchodní podmínky nemám moc ráda a přiznám se, že je moc nečtu. Ale jako fyzická osoba, provozující  portál www.hormonalni-joga-cviky.cz zastoupený Ing. Annou Preclíkovou, se sídlem Komenského 347, 250 92 Šestajovice, IČ 03852415 je musím požívat.

 

Obecná ostanovení

1.1  Portál Hormonální jóga cviky (dále také jen „HJC“) je provozován na základě živnostenského oprávnění Ing. Anny Preclíkové, se sídlem Komenského 347/15, Šestajovice, PSČ 250 92, IČO: 03852415, k poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti jógy a služeb v oblasti osobnostního rozvoje.

1.2  Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) je úprava vzájemných práv a povinností mezi HJC a fyzickou osobou účastnící se semináře/kurzu nebo dalších služeb v oblasti osobnostního rozvoje (dále také jen „účastník“).

1.3  Účastník je povinen  seznámit se s všeobecnými obchodními podmínkami HJC a  je povinen se jimi řídit, a to zejména během účasti na semináři/kurzu nebo při plnění dalších služeb v oblasti osobnostního rozvoje.

Uzavření smlouvy a storno podmínky

2.1. Odesláním vyplněného přihlašovacího formuláře na příslušný seminář/kurz na webových stránkách www.hormonalni-joga-cviky.cz nebo odesláním přihlášky emailem na adresu anna@hormonalni-joga-cviky, vyjadřuje fyzická osoba svůj zájem zúčastnit se daného semináře/kurzu nebo využití služeb osobnostního rozvoje. 

2.2 Obdržením emailu s potvrzením přihlášky a VOP ze strany HJC na příslušný seminář/kurz je přihláška oboustranně závazná (dochází k uzavření smlouvy) a její zrušení podléhá obecným pravidlům stornovacích poplatků.

 

2.3  Cenu semináře je účastník povinen uhradit bez zbytečného odkladu po obdržení potvrzení přihlášky, nejpozději tak, aby byla částka připsána na účet č. 2501271326/2010 vedený u FIO Banky v den konání semináře. Jako variabilní symbol účastník uvádí  přidělý variabilní symbol nebo do zprávy pro příjemce vyplní své jméno a příjmení.

 2.4  Jestliže se účastník nemůže semináře/kurzu zúčastnit je povinen se ze semináře písemně prostřednictvím emailu odhlásit. Výše smluvní pokuty (dále jen „storno poplatek“) je vymezena v čl. 2.5. Je-li účastník spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání/potvrzení účasti na vzdělávací akci, a to bez udání důvodu (musí dojít k doručení projevu vůle odstupujícího) při zachování dalších podmínek.

Toto odstoupení není možné ( v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku): 

  •     pokud již bylo započato s čerpáním vzdělávací akce
  •     u dodání digitálního obsahu
  •     u poskytnutých služeb, jestliže byly splněny před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy
  •     u dodávky zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal

 

2.5  V případě individuální konzultace může účastnk odstoupit (zrušit či přesunout termín konání) nejpozději 24 předem. V opačném případně je storno poplatek 100% ceny konzultace.

Při stornování méně než 3 dny před seminářem/kurzem je záloha nevratná (je možné však za sebe poslat náhradnici/náhradíka – podle typu akce). Při odhlášení méně než 7 dní před konáním semináře/kurzu je výše storno poplatku 50 % z ceny semináře. Storno poplatek se nehradí v případě, že za sebe účastník pošle náhradníka, který se namísto něho zúčastní semináře/kurzu, nebo omluví-li se účastník písemně na email z vážných důvodů, (zejména zdravotních, například těhotenství) před zahájením semináře/kurzu a zároveň si z nabídky vybere náhradní termín semináře/kurzu, kde je stále volná kapacita a kterého se zúčastní.

 

2.6 Částka uhrazená za seminář/kurz ponížena o případný storno poplatek bude do 14 dní od odhlášení vrácena na účet, ze kterého byla zaplacena.

 

2.7  V případě zrušení semináře z důvodů na straně lektorky, nabídnut náhradní termín konání semináře/kurzu nebo vrácena částka zaplacená za seminář/kurz.

 

Dotazník o zdravotním stavu

3.1 Účastník je povinen před konáním semináře vyplnit a zaslat Dotazník o aktuálním zdravotním stavu, jenž je součástí potvrzovacího emailu, a jehož nedílnou součástí jsou tyto VOP a tento dotazník vyplněný a podepsaný na email prihlasky@hormonalni-joga-cviky.cz, a to nejméně 5 dní před konáním semináře, aby mohl být seminář případně uzpůsoben zdravotním omezením účastníka. V případně přihlášení méně než 5 dní před seminářem je potřeba vyplněný dotazník zasílat obratem nebo jej donést vytištěný s sebou na kurz.

 

3.2 Veškeré v dotazníku uvedené údaje jsou přísně důvěrné a nebudou poskytnuty třetí osobě, slouží pouze pro potřebu semináře HJC. V souladu s GDPR zpracovávám tyto údaje podle podmínek zpracování osobních údajů, které si můžete projít ZDE

 

3.3 HJC nenese žádnou odpovědnost za vzniklý úraz nebo jiné zdravotní komplikace účastníka v případě neuvedení pravdivých údajů o zdravotním stavu v dotazníku. Absolvování semináře/kurzu HJ nenahrazuje lékařskou péči.

Závěrečná ustanovení

4.1 Práva a povinnosti těmito VOP výslovně neupravené se řídí ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Tyto VOP vstupují v platnost dne 1.11 2018